มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูง (Higher Education Institution) 3 แห่ง ที่จัดตั้งขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาค เมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวง ศึกษาธิการ เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้สถาปนาขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต บุรีรัมย์ และลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงได้ริเริ่มจากการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบในการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูในเขตภาคใต้  5 จังหวัดชายฝั่งตะวันตก (ฝั่งอันดามัน) ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ตตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

        จากจุดเริ่มต้นของการเป็นวิทยาลัยครูภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการเปลี่ยนแปลงสถานะและภาระ หน้าที่ตามทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ยังคงมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่สำคัญคือเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยมีคณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานตามภารกิจด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องมีหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยสำหรับการผลิตบัณฑิต คณะครุศาสตร์จึงได้มีโครงการทดลองนำร่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ด้วยการเปิดสอนระดับปฐมวัยในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนในระดับประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2556 และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาในปี พ.ศ. 2559  

  โครงการทดลองนำร่องดังกล่าวนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคลากรในชุมชนมหาวิทยาลัยและในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจึงเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา ประกาศฉบับดังกล่าวได้จัดตั้งให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหน่วยงานในกำกับและการบริหารของคณะครุศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ทดลองศึกษาและวิจัยในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

          ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2560 จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ (Waldorf) เน้นการพัฒนานักเรียนตามพัฒนาการของช่วงวัยด้วยการค้นพบตนเองฝึกการมีสมาธิกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเสรีตามมุมที่สนใจ การเล่นสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ หัตถกรรมและงานปั้น การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นต้น การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในลักษณะนี้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระดับประถมศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังนิสัยการคิดการค้นคว้าเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเน้นในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  พ.ศ. 2560 กำหนดภาระหน้าที่ของโรงเรียนไว้ด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.เป็นสถานที่ทดลองศึกษาและวิจัยในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                     2. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                     3.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอื่นทั่วไป

                     4. เพื่อบริหารจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้

      มีประสบการณ์ตรงหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

LOGO SATIT COLOR

 

          ตราสัญลักษณ์นี้ได้นำมาจากตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลปัจจุบันที่ถูกใช้กำหนดรูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทาน      มาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียด คือ

          เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดสถาบันเป็นรูปแบบที่เป็นกลางเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตั้ง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับพระราชทานสีของตราประจำมหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

        สีน้ำเงิน   แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

        สีเขียว     แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

        สีทอง     แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

        สีส้ม       แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

        สีขาว      แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำโรงเรียน

ม่วง

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแคแสด

 วันสถาปนาโรงเรียน

10 ธันวาคม 2559