ปรัชญา

      อัจฉริยภาพในตัวคน ผลจากการพัฒนาอย่างสมดุล โดยใช้สติเป็นเครื่องกำกับปัญญา

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

พันธกิจ

      1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

      2. วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้องผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

      3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายเพื่อให้บริการแก่สังคม

      4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

      5. บริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

วัตถุประสงค์

      1. นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

      2. ครูมีศักยภาพในการสอนควบคู่ไปกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

      3. โรงเรียนมีการใช้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

      4. การใช้แหล่งเรียนด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

      5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้