ปรัชญา

        “อัจฉริยภาพในตัวคน จากการพัฒนาอย่างสมดุล โดยใช้สติเป็นเครื่องกำกับปัญญา”

วิสัยทัศน์

      “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาให้“นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก”
(มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)

เอกลักษณ์

        “ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยเพื่อให้ผู้เรียนเจริญงอกงามอย่างเต็มศักยภาพ”

อัตลักษณ์

        “ยืดหยุ่น กล้าคิดกล้าทำ จิตอาสา”

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

2. วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายเพื่อให้บริการแก่สังคม

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. บูรณาการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับการผลิตครูคณะครุศาสตร์

2. ยกระดับคุณภาพครูให้สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

3. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

 เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

2. ครูมีศักยภาพในการสอนควบคู่ไปกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. โรงเรียนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

4. การใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ช่วยส่งเสริมสนับสนุน

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้