ปรัชญา

        “อัจฉริยภาพในตัวคน ผลจากการพัฒนาอย่างสมดุล”

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งการดำรงชีวิต สร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก

เอกลักษณ์

        “ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยเพื่อให้ผู้เรียนเจริญงอกงามอย่างเต็มศักยภาพ”

อัตลักษณ์

        “กล้าคิดกล้าทำ กล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง สู่สังคมศตวรรษที่ 21”

 

พันธกิจ

        1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ     ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

        2) วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

        3) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายเพื่อให้บริการแก่สังคม

        4) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

       5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

       1) บูรณาการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับการผลิตครูคณะครุศาสตร์

       2) ยกระดับคุณภาพครูให้สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

       3) สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       4) ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

       5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 

 เป้าประสงค์

       1)  นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

       2)  ครูมีศักยภาพในการสอนควบคู่ไปกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

       3)  โรงเรียนมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

       4)  การใช้แหล่งเรียนเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ช่วยส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ          วัฒนธรรมท้องถิ่น

       5)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้