เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ห้องเรียน ECP จำนวน 15 คน
เข้าร่วมโครงการ “ค่ายภาษา หรรษาวัฒนธรรมจีน” ณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ซึ่งในกิจกรรมนี้มีคณะครูและนักเรียนจำนวน 160 คนจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอีกด้วย ในวันแรกของกิจกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการฟังและทักษะการเขียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้าชมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอีกด้วย และในช่วงเย็นนักเรียนได้เข้าชมอุทยานพฤกษศาสตร์ + SKywalkและในวันที่สองของกิจกรรมนักเรียนได้ทำกิจกรรมวัฒนธรรมจีนที่หลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมวาดภาพจีน กิจกรรมห่อเกี๊ยว กิจกรรมถักเชือกจีน และกิจกรรมผลไม้เคลือบน้ำตาล ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้เสียสละเวลาจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ขึ้นมาให้นักเรียนได้เข้าร่วมค่ะ
r1
 
r2
 
r3
 
r4
 
r5
 
r6
 
r7
 
r8