เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 5/1 และ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม “PKRU CHEM CAMP 2022” กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการบูรณาการค่ายเคมีสู่วิถีวิศวกรสังคม ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่น้อง ๆ นักเรียน ในโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอขอบพระคุณสาขาวิชาเอกเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ให้นักเรียนได้เข้าร่วมค่ะ
 
c1
 
c2
 
c3
 
c4
 
c5
 
c6
 
c7
 
c8
 
c9
 
c10
 
c11
 
 
c12
 
c13