กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "ภูมิปัญญาภูเก็ต ภูมิปัญญา 3 อ." โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อมรรัตน นาคะโร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

S 4284427

 

S 4284428

 

S 4284429

 

S 4284430

 

S 4284433

 

S 4284435

 

S 4284438