โครงการ “มหัศจรรย์เครื่องบิน บินได้” ห้องเรียนอนุบาล 2/2 ขอขอบคุณหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ที่มอบความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ “เครื่องบิน บินได้อย่างไร ? “และความแตกต่างของเครื่องบินประเภทต่าง ๆ ทั้งการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ของเครื่องบินทั้งนี้เด็กๆได้ชมเครื่องบินอย่างใกล้ชิด ภายใต้การดูแลความปลอดภัยจากพี่ๆ หมวดบินเฉพาะกิจ เด็กๆมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ตรงจาก พี่ๆหมวดบินเฉพาะกิจในครั้งนี้

 

a2

 

a3

 

a4

 

a5

 

a6

 

a7

 

a8

 

a9

 

a10