ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินตรวจและพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) นักเรียนตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวด้วยตนเองกับงานทะเบียนนักเรียน ของโรงเรียน ฯ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษาแรกเข้าตามเอกสารแนบ

Download : ที่นี่