ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2563 แล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาหลักฐานและคุณสมบัตินักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

Download ที่นี่Download ที่นี่