ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และดำรงอยู่ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๓ รอบความสามารถพิเศษและแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน ๑๕ คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดยส่งหลักฐานการสมัครมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครได้ที่ https://forms.gle/TQMK6Mt2M78LtkWU6

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 3 Download