ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจและพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษาแรกเข้า และเอกสารประกอบการรายงานตัวตามเอกสารแนบ

Download ที่นี่