ประกาศคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศสรรหา

ปฏิทินสรรหา

แบบสมัคร Word

แบบสมัคร Pdf

แบบเสนอชื่อ Word

แบบเสนอชื่อ Pdf