การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2560 เป็นการดำเนินงานในกำกับและการบริหารของคณะครุศาสตร์มีคณะกรรมการนโยบายและกำกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่บริหารงานของโรงเรียนทั้งฝ่ายปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังแผนผังโครงสร้างองค์กรต่อไปนี้

 

S 13107251