ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จากโครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 13 "เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร์ ดุจประทีปเรืองจรัสพิพัฒน์ไทย" จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ี1

 

ี2

 

 

ี3

ี4

ี5ี6

 

ี7

ี8