วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิต อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

และสร้างเครือข่ายแห่งการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

 

k1

 

k2

 

k3

 

k4