วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์นัทธพงศ์ ส่งอำไพ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับมอบชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ฯ ได้จัดพิธีมอบชุดท้องฟ้าจำลอง DIY ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ให้แก่ 40 โรงเรียน จาก 28 จังหวัด ภายใต้โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับโรงเรียนที่ต้องการเริ่มต้นจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการสร้าง ท้องฟ้าจำลอง อุปกรณ์อย่างง่ายที่สามารถหาได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป โดยมีอาจารย์นัทธพงศ์ ส่งอำไพ ประธานสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ เข้ารับมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการนำดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแรก ๆ ของวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักและตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT กำหนดแผนส่งมอบชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน จำนวน 90 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม จำนวน 40 โรงเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนธันวาคมอีก 50 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับชุดท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร พร้อมฝึกอบรมการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นหนึ่งในโรงเรียน
ที่ได้รับมอบชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน จำนวน 40 โรงเรียน จาก 28 จังหวัด
 
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกองค์กรที่สนับสนุนให้มีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้และทางโรงเรียนจะนำชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจำลอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในโรงเรียน และชุมชน นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ ไปต่อยอดขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
f1
 
f2
 
f3
 
f4
 
f5
 
f6
 
f7
 
f8
 
f9
 
f10
 
f11
 
f12
 
f13