สาธิตฯ สืบสานภาษาถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสืบสานภาษาถิ่นในจังหวัดภูเก็ต วิทยากรโดย นายวิโรธ โชติช่วง คณะผู้จัดทำพจนานุกรมภาษาถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "ความเป็นมาและรากเหง้าของภาษาถิ่นภูเก็ต" และ "แนวทางการสืบสานภาษาถิ่นภูเก็ต" ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ณ ห้อง 145 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9397

IMG 9404

IMG 9407

IMG 9416