กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันนี้เวลา 09.00 - 11.00 น. ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของภาคเรียนที่ผ่านมา รวมไปถึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิด
และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุม 19309 ชั้น 3 MS Conventions Hall คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
m2
 
m3
 
m4
 
m5
 
m6
 
m7
 
m8
 
m9
 
m10
 
m11