ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
Satit PKRU นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดี
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ แก่นักเรียนของเรา
โดยมีรายชื่อนักเรียนประถมศึกษาดังนี้
                    - เด็กหญิงบุญนิศา เจริญพงษ์ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/2
                    - เด็กชายต่อยอด ยอดต่อ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/1
                    - เด็กหญิงทรัพย์ แสงวรรณ์ลอย นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/2
                    - เด็กชายศิระ พรหมเพ็ชร นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
                    - เด็กชายปกป้อง วัธนจันทร์ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
                    - เด็กชายชุติเดช แสวงวิทย์ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/2
 
ในการประชุมบุคลากร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย
 
g1
 
g2
 
g3
 
g4
 
g5
 
g6
 
g13
 
g14