87936692 137742144394968 7554644923006320640 o

ร่วมด้วย ช่วยกัน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ได้ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองในการเฝ้าระวัง และดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันเป็นอย่างดี และยังให้ความอนุเคราะห์น้ำยาล้างมือจำนวน ๒๔ ขวด และหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้นักเรียนได้ใช้กันอีกด้วย

ในนามของผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน