แนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของลูกๆ สาธิต ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ในทุกที่ ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์สื่อสาร ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเป็นครูปลายทางได้ในเวลาตามตารางสอน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนได้ในช่องทางที่กำหนด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12